Skip available courses

Available courses

รวบรวมข้อมูลด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรม และการออกแบบในแหล่งข้อมูลต่างๆอย่างมีระบบ จากองค์กรและบุคคลที่เกี่ยวข้อง และจัดสัมมนาในหัวข้อที่น่าสนใจ โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาบรรยายแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางการออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรม

รับสมัครนักศึกษาสอบตรงรอบ 3

Skip courses