Skip available courses

Available courses

        การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการออกแบบนิเทศศิลป์ประเภทต่างๆ เรียนรู้ถึงการบริหารและการจัดการธุรกิจอย่างเป็นระบบ ควบคุมประเมินการจัดการผลงานและแก้ปัญหาได้

        A variety of visual communication design business operation, systematic business administration and management, quality assessment of exhibits and problem solving.

        เอกสารประกอบการสอน/สื่อการสอน : Visual Communication Design Business.

            แนวคิด ทฤษฎีเบื้องต้นเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ เทคนิคการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักออกแบบ การกระตุ้นและส่งเสริมส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบในสาขาที่เกี่ยวข้อง

            Notions and introduction to theory of creative thinking, techniques of Developing designers creative thinking, motivating and supporting designers to develop new creative thinking for design in related fields.

           เอกสารประกอบการสอน : Creative Thinking Development Techniques

           สื่อการสอน : Creative Thinking Development Techniques

         หลักการเบื้องต้นในการประกอบธุรกิจประเภทต่างๆ การบริหารการจัดการธุรกิจและตลาด อันเป็นพื้นฐานและแนวทางในการประกอบธุรกิจทางการออกแบบสาขาต่างๆตลอดจนจริยธรรมของนักธุรกิจการออกแบบ

         Basic principles of a variety of business operation, business administration and management together with marketing, which will be foundation and guidelines for design business operation including code of ethics for design business operators.

         เอกสารประกอบการสอน : Introduction to Design Business Operation

         สื่อการสอน : Introduction to Design Business Operation

        หลักการและวิธีการออกแบบที่จัดแสดงและการจัดนิทรรศการประเภทต่างๆ การกำหนดแนวคิดในการออกแบบที่สัมพันธ์กับรูปแบบและการใช้งาน ฝึกปฏิบัติการออกแบบและจัดนิทรรศการแสดงผลงานการออกแบบออกสู่สาธารณชน

        Principles and procedures of designing exhibition platform and different types of exhibition, concept integration related to types and their usage including practice designing and organizing exhibition for presenting design works to public.

        เอกสารประกอบการสอน : Exhibition Design 

        สื่อการสอน : Exhibition Design 

          การสำรวจข้อมูลด้านการออกแบบนิเทศศิลป์  จากบุคคลหรือหน่วยงานทางด้านการออกแบบที่เกี่ยวข้อง หรือแหล่งข้อมูลอื่นๆในปัจจุบันอย่างมีระบบ และจัดสัมมนาในหัวข้อต่างๆที่น่าสนใจ โดยเชิญวิทยากรหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ทั้งภาครัฐและเอกชนมาบรรยายและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางการออกแบบนิเทศศิลป์  อันจะนำไปสู่แนวทางการพัฒนางานออกแบบ

          Searching and exploring information concerning graphic design from personnel or institutions rerating to graphic design or other related sources systematically including organizing a seminar with a variety of interesting topics together inviting guest speakers or experts from government and private sectors to give lectures concerning graphic design with the purpose of graphic design development.

          เอกสารประกอบการสอน : Seminar in Graphic Design 

          สื่อการสอน : Seminar in Graphic Design