Skip site news

Site news

(No news has been posted yet)

Skip available courses

Available courses

หมวดที่ 2  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

1.  จุดมุ่งหมายของรายวิชา

        ปรัชญาของหลักสูตรสาขาวิชาจิตรกรรม ศิลปะสร้างคุณค่า  มุ่งพัฒนาความดีงามทางวัฒนธรรม  ในรายวิชาวาดเส้น 2 ซึ่งเป็นเป็นรายวิชาที่อยู่ในหมวดวิชาเฉพาะด้าน-กลุ่มวิชาแกน  จึงมุ่งเน้นแนวทาง  และรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ตอบสนองปรัชญาของหลักสูตร  โดยเริ่มจากการเรียนรู้เชิงคุณค่าในวัสดุอุปกรณ์สำหรับการสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดความงามและคุณค่าสูงสุดในตัวผลงาน  พร้อมทั้งเน้นด้านเนื้อหาที่หลากหลายบนพื้นฐานที่นำไปสู่ความดีงามทางวัฒนธรรม  อันเกิดจากหัวข้อที่กำหนดไว้ตามลำดับ  เพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีแนวคิดทั้งเชิงอนุรักษ์ทางด้านเทคนิคพื้นฐาน  และพัฒนาไปสู่เทคนิคขั้นสูงตามแนวทางศิลปะร่วมสมัยของโลกปัจจุบัน

หมวดที่ 2  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

1.  จุดมุ่งหมายของรายวิชา

        ปรัชญาของหลักสูตรสาขาวิชาจิตรกรรม “ศิลปะสร้างคุณค่า  มุ่งพัฒนาความดีงามทางวัฒนธรรม”  ในรายวิชาจิตรกรรม 2 ซึ่งเป็นเป็นรายวิชาที่อยู่ในหมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน (วิชาบังคับ)  จึงมุ่งเน้นแนวทาง  และรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ตอบสนองปรัชญาของหลักสูตร  โดยเริ่มจากการเรียนรู้เชิงคุณค่าในวัสดุอุปกรณ์สำหรับการสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดความงามและคุณค่าสูงสุดในตัวผลงาน  พร้อมทั้งเน้นด้านเนื้อหาที่หลากหลายบนพื้นฐานที่นำไปสู่ความดีงามทางวัฒนธรรม  อันเกิดจากหัวข้อที่กำหนดไว้ตามลำดับ  เพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีแนวคิดทั้งเชิงอนุรักษ์ทางด้านเทคนิคพื้นฐาน  และพัฒนาไปสู่เทคนิคขั้นสูงตามแนวทางศิลปะร่วมสมัยของโลกปัจจุบันด้วยวีการทางจิตรกรรม

 

หมวดที่ 2  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

1.  จุดมุ่งหมายของรายวิชา

        ปรัชญาของหลักสูตรสาขาวิชาจิตรกรรม ศิลปะสร้างคุณค่า  มุ่งพัฒนาความดีงามทางวัฒนธรรม  ในรายวิชา FIN4903 ศิลปนิพนธ์  เป็นรายวิชาที่อยู่ในหมวดวิชาเฉพาะด้าน-กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน ที่มีความสำคัญในด้านการประมวลแนวคิด  กลวิธีการสร้างสรรค์  และการกำหนดหัวข้อการสร้างสรรค์เพื่อนำไปสู่การสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ ดังนั้นความสำคัญของการศึกษาเรียนรู้จะมุ่งเน้นไปที่ตัวนักศึกษาเป็นสำคัญ  นักศึกษาจะต้องฝึกปฏิบัติโครงการอย่างเข้มข้น  จัดลำดับการสร้างสรรค์  และรับผิดชอบต่อพื้นที่ห้องทำงานศิลปะอย่างมีระบบระเบียบในลักษณะกลุ่มร่วมกัน  โดยมีอาจารย์เป็นที่ปรึกษา  และตรวจความก้าวหน้าของผลงานจากชิ้นผลงานจริงในโครงการ  และการรายงานผลภาคเอกสารอย่างสม่ำเสมอ

แนวทางจัดการเรียนการสอนจะมุ่งเน้นให้ความสำคัญโดยยึดตัวนักศึกษาเป็นสำคัญ  โดยอาจารย์จะคอยให้คำปรึกษาในเรื่องของการจัดระบบของการสร้างสรรค์โครงการ  รูปแบบของการเก็บข้อมูล  การรายงานผลและการนำเสนอผลการสร้างสรรค์ทั้งในรูปแบบของชิ้นผลงานศิลปะ  และเอกสารบันทึกกระบวนการการสร้างสรรค์ โดยในส่วนของพื้นที่ห้องทำงานศิลปะ (Art Studio) ได้จัดให้มีพื้นที่ประจำในลักษณะเต็มเวลา  เพื่อที่จะให้นักศึกษาได้แสดงความก้าวหน้าของผลงานศิลปะ  โดยพื้นที่เต็มเวลานี้  อาจารย์สามารถเข้าไปแนะนำได้ทั้งในเวลาตามตารางรียน  และนอกตารางเรียน โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาเรียนรู้การใช้พื้นที่ห้องทำงานศิลปะอันเป็นพื้นฐานที่สำคัญข้อหนึ่งของวิชาชีพทางทัศนศิลป์-จิตรกรรม

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

1.    จุดมุ่งหมายของรายวิชา

          รายวิชา   FIN4901 โครงการจิตรกรรม   เป็นรายวิชาที่อยู่ในหมวดวิชาเฉพาะด้าน-กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน เป็นรายวิชาที่มีความสำคัญในด้านการประมวลแนวคิด  เทคนิควิธีการการสร้างสรรค์    และการกำหนดหัวข้อการสร้างสรรค์เพื่อนำไปสู่การสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์นภาคการศึกษาถัดไป   ดังนั้นความสำคัญของการศึกษาเรียนรู้จะมุ่งเน้นไปที่ตัวนักศึกษาเป็นสำคัญ    นักศึกษาจะต้องฝึกปฏิบัติโครงการอย่างเข้มข้น  จัดลำดับการสร้างสรรค์  และรับผิดชอบต่อพื้นที่ห้องทำงานศิลปะอย่างมีระบบระเบียบในลักษณะกลุ่มร่วมกัน  โดยมีอาจารย์เป็นที่ปรึกษา    และตรวจความก้าวหน้าของผลงานจากชิ้นผลงานจริงในโครงการ  และการรายงานผลภาคเอกสารอย่างสม่ำเสมอ    

          แนวทางจัดการเรียนการสอนจะมุ่งเน้นให้ความสำคัญโดยยึดตัวนักศึกษาเป็นสำคัญ    โดยอาจารย์จะคอยให้คำปรึกษาในเรื่องของการจัดระบบของการสร้างสรรค์โครงการ  รูปแบบของการเก็บข้อมูล  การรายงานผลและการนำเสนอผลการสร้างสรรค์ทั้งในรูปแบบของชิ้นผลงานศิลปะ  และเอกสารบันทึกกระบวนการการสร้างสรรค์   โดยในส่วนของพื้นที่ห้องทำงานศิลปะ (Art   Studio) ได้จัดให้มีพื้นที่ประจำในลักษณะเต็มเวลา    เพื่อที่จะให้นักศึกษาได้แสดงความก้าวหน้าของผลงานศิลปะ  โดยพื้นที่เต็มเวลานี้  อาจารย์สามารถเข้าไปแนะนำได้ทั้งในเวลาตามตารางเรียน  และนอกตารางเรียน   โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาเรียนรู้การใช้พื้นที่ห้องทำงานศิลปะอันเป็นพื้นฐานที่สำคัญข้อหนึ่งของวิชาชีพทางทัศนศิลป์-จิตรกรรม

รายละเอียดของรายวิชา

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา                         มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา                ศิลปกรรมศาสตร์  สาขาวิชาจิตรกรรม

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา

          PAI3501 โครงการทัศนศิลป์ 1  

2. จำนวนหน่วยกิต

          3(2-2-5)     

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา

          หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรม

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิษฐ์ พันธ์เทียน

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน

         1/ 2557       ชั้นปีที่ 3

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  (pre-requisite)    (ถ้ามี)

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน  (co-requisites)  (ถ้ามี)

8. สถานที่เรียน 

          สาขาวิชาจิตรกรรม  คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

9. วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด

          พ.ศ. 2555

 

 

 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

 

1.  จุดมุ่งหมายของรายวิชา

          รายวิชา PAI3501   โครงการทัศนศิลป์ 1 เป็นรายวิชาที่อยู่ในหมวดวิชาเฉพาะด้าน-กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   ที่เน้นการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาจิตรกรรม ด้วยการปฏิบัติงานสร้างสรรค์งานศิลปะในลักษณะ 2 มิติ หรือ 3 มิติ ตามโครงการที่นักศึกษากำหนดขึ้น โดยมีอาจารย์เป็นที่ปรึกษาแนะนำร่วมแก้ปัญหาและควบคุมในเรื่องของหัวข้อ รูปทรง และเนื้อหา ตลอดจนเทคนิควิธีการในการสร้างสรรค์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการนำผลงานเผยแพร่ออกสู่สังคม         แนวทางจัดการเรียนการสอนจะมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับนักศึกษา   โดยอาจารย์จะคอยให้คำปรึกษาในเรื่องของการจัดระบบของการสร้างสรรค์โครงการ   การหาแหล่งอิทธิพลของการสร้างสรรค์ทั้งจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิหรือทุติยภูมิ   โดยแหล่งข้อมูลปฐมภูมิเน้นให้นักศึกษาลงพื้นที่เก็บข้อมูลจากสถานที่จริง   นักศึกษาจะเป็นผู้นำเสนอแหล่งข้อมูล   มีอาจารย์ประจำรายวิชาเป็นผู้คอยแนะนำและร่วมตัดสินใจในการเลือก   เพื่อนำไปสู่การสร้างผลงานทัศนศิลป์ในโครงการ   โดยมีกระบวนการการรายงานผลและการนำเสนอผลการสร้างสรรค์ทั้งในรูปแบบของชิ้นผลงานศิลปะและเอกสารบันทึกกระบวนการการสร้างสรรค์   ในส่วนของพื้นที่ห้องทำงานศิลปะ   ได้จัดให้มีพื้นที่เพื่อฝึกปฏิบัติการการสร้างสรรค์ในลักษณะเต็มเวลา    เพื่อที่จะให้นักศึกษาได้ทำการฝึกประสบการณ์และแสดงความก้าวหน้าของผลงานศิลปะ   โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาเรียนรู้การใช้พื้นที่ห้องทำงานศิลปะ   อันเป็นพื้นฐานที่สำคัญข้อหนึ่งของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางทัศนศิลป์-จิตรกรรม

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา

               2.1   เพื่อให้นักศึกษามีความสามารถในการฝึกประสบการณ์สร้างโครงการทัศนศิลป์

                2.2   เพื่อให้นักศึกษามีความรู้  ความเข้าใจในกระบวนการเก็บข้อมูลเพื่อสร้างโครงการทัศนศิลป์

                2.3   เพื่อให้นักศึกษามีทักษะในกลวิธีการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์เฉพาะบุคคล

                2.4   เพื่อให้นักศึกษารู้จักกระบวนการการเตรียมสถานที่ในการเผยแพร่ผลงานศิลปะ

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดำเนินการ

 

  1.  คำอธิบายรายวิชา

     การปฏิบัติงานสร้างสรรค์งานศิลปะในลักษณะ   2 มิติ หรือ 3 มิติ   ตามโครงการที่นักศึกษากำหนดขึ้นโดยมีอาจารย์เป็นที่ปรึกษาแนะนำร่วมแก้ปัญหาและควบคุมในเรื่องของหัวข้อ   รูปทรง และเนื้อหา  ตลอดจนเทคนิค   วิธีการในการสร้างสรรค์    เพื่อเตรียมความพร้อมในการนำผลงานเผยแพร่ออกสู่สังคม

2. จำนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา

บรรยาย

สอนเสริม

การฝึกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/การฝึกงาน

การศึกษาด้วยตนเอง

28

16

28

70

3.   จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล

10 ชั่วโมง

 

 

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา

 

1.  คุณธรรม จริยธรรม

       1.1   คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา

                1.1.1  มีความซื่อสัตย์ สุจริต   ในรูปแบบผลงานสร้างสรรค์ของผู้อื่น  ไม่นำมาลอกเลียนเป็นผลงานของตนเอง

                1.1.2  มีความเสียสละ อุทิศตน   และการทำงานเพื่อส่วนรวม

                1.1.3  มีความยุติธรรมในการวิเคราะห์วิจารณ์ผลงานของผู้อื่น

                1.1.4  มีความรับผิดชอบและตรงเวลาทั้งต่อตนเองและผู้อื่น

                1.1.5  มีความขยัน อดทน   และหมั่นเพียรทั้งในชั้นเรียนและการทำงานสร้างสรรค์นอกเวลาเรียน

 

       1.2     วิธีการสอนที่จะใช้พัฒนาการเรียนรู้

ใช้กลวิธีการสอนโดยการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะฝีมือ   โดยแทรกเนื้อหาด้านคุณธรรม  จริยธรรม   เพื่อนำไปสู่การปลูกฝังความรับผิดชอบ ความคิด   ค่านิยมที่ดีในการพัฒนาสร้างสรรค์โครงการอันนำไปสู่คุณค่าทางงานศิลปวัฒนธรรมของชาติ

       1.3  วิธีการประเมินผล

ใช้กลวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยการส่งเสริมให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับครอบครัว ชุมชน   สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม  เพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยมที่ดีด้านคุณธรรม   จริยธรรมให้ปรากฏขึ้นในการสร้างสรรค์งานโครงการทัศนศิลป์ 1

 

2.  ความรู้

       2.1   ความรู้ที่จะได้รับ

                 2.1.1  เข้าใจในหลักการการสร้างสรรค์   ทฤษฎีศิลป์ และการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ในโครงการทัศนศิลป์ 1

                 2.1.2  สามารถวิเคราะห์  โดยใช้ทฤษฎีศิลป์ เพื่อค้นหาแนวทางในการสร้างสรรค์

                 2.1.3  สามารถสังเคราะห์รูปแบบโครงการทัศนศิลป์   1  โดยการใช้ทฤษฎีศิลปะต่างๆ  

                 2.1.4  สามารถสร้างสรรค์โครงการทัศนศิลป์   1    ที่สะท้อนถึงความเป็นไปของสังคมปัจจุบัน

 

       2.2   วิธีการสอน

              ใช้กลวิธีการส่งเสริมการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียน และการลงพื้นที่จริงเพื่อเก็บข้อมูล ในการปฏิบัติการการสร้างสรรค์โครงการทัศนศิลป์   1

2.3   วิธีการประเมินผล

      ใช้กลวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้   โดยการประเมินผลการเรียนรู้จากการสร้างสรรค์ผลงานจากประสบการณ์จริง การประเมินผลการเรียนรู้จากความพึงพอใจ หรือความต้องการของผู้เรียน

 

3.  ทักษะทางปัญญา

       3.1   ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา

                  3.1.1  มีความสามารถวิเคราะห์  สังเคราะห์ สถานการณ์ทางศาสนาและวัฒนธรรมได้

                   3.1.2  สามารถสร้างสรรค์งานที่เกี่ยวกับ ศาสนาและวัฒนธรรม โดยใช้หลักการสร้างสรรค์ทฤษฎีศิลป์ จากการเรียนรู้ไปใช้ได้อย่างเหมาะสม

                   3.1.3  มีจิตสำนึกรับผิดชอบในการแก้ปัญหาทั้งทางด้านรูปแบบและเนื้อหา   และใฝ่หาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ

   3.2   วิธีการสอน

           ใช้กลวิธีการสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  การฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ปัญหาทางสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม  การฝึกการสังเคราะห์ผล  การศึกษาวิจัยมาประยุกต์ใช้แก้ปัญหาในระดับครอบครัว ชุมชน   และสังคม

       3.3   วิธีการประเมินผลทักษะทางปัญญาของนักศึกษา

  ใช้กลวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา   การประเมินผลจากผลงานหรือชิ้นงาน การประเมินคุณภาพตามความสัมพันธ์ของเนื้อหากับวัสดุ โดยใช้หลักเอกภาพ ตามกรอบเนื้อหาของชิ้นงานที่ตั้งวัตถุประสงค์ไว้

 

4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

       4.1   ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องการพัฒนา  

                  4.1.1  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

                  4.1.2  การสื่อสารและภาษา

                  4.1.3  การใช้ตัวเลขและจำนวน

                  4.1.4  การวางแผนและการจัดการ

                  4.1.5  การมีอิสระและเป็นตัวของตัวเอง

                  4.1.6  การทำงานเป็นทีม

       4.2   วิธีการสอน

 ใช้กลวิธีการสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ การใช้ระบบการทำงานเป็นทีมในเรื่องการจัดพื้นที่สำหรับการทำงานในโครงการ การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบการทำงานเป็นกลุ่มเพื่อภารกิจเฉพาะเรื่อง  อันเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการปฏิบัติการสร้างสรรค์โครงการทัศนศิลป์   1

       4.3   วิธีการประเมิน

               ใช้วิธีการการประเมินผลงานของชิ้นงานหรือชุดผลงานสร้างสรรค์รายบุคคล   และการทำงานเป็นทีมในการจัดสภาพแวดล้อมของสถานที่ เพื่อการนำเสนอผลงาน

 

 

 

5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร   และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

       5.1   ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร   และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา

                5.1.1    ความรู้เชิงวิชาการและวิชาชีพ

                5.1.2  การใช้ข้อมูลสารสนเทศ

                5.1.3  การคิดวิเคราะห์

                5.1.4  การคิดวิจารณ์

                5.1.5  การสังเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ

       5.2   วิธีการสอน

                ใช้กลวิธีการสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์ การสื่อสาร   และเทคโนโลยีสารสนเทศ  จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อเพิ่มศักยภาพ ทักษะการวิเคราะห์ สื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลายและสม่ำเสมอ

 

5.3   วิธีการประเมิน  

        ใช้การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการคิดวิเคราะห์ การสื่อสาร   และเทคโนโลยีสารสนเทศประเมินผลงานการนำเสนอผลงาน ความเหมาะสมและความถูกต้อง การใช้โปรแกรมและเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศ   ในการสร้างสรรค์โครงการทัศนศิลป์ 1

 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

 

 

1.  แผนการสอน

 

สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จำนวน*  (ชั่วโมง)

กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อที่ใช้  

ผู้สอน

1

อธิบายจุดประสงค์  ขอบเขตเนื้อหาของรายวิชา

4

บรรยาย และแนะนำวิธีการเขียนโครงการ

ผศ.   พิสิษฐ์  พันธ์เทียน

2

นักศึกษานำเสนอโครงการ ครั้งที่1

4

รายการภาคเอกสารและผลงานสะสมจากแฟ้มผลงาน

ผศ. พิสิษฐ์  พันธ์เทียน

3

นักศึกษานำเสนอโครงการ ครั้งที่   2

4

รายการภาคเอกสารและผลงานสะสมจากแฟ้มผลงาน

ผศ. พิสิษฐ์  พันธ์เทียน

4

นักศึกษานำเสนอภาพร่างผลงาน ครั้งที่   1

4

ภาพร่างในวัสดุทดลอง

ผศ. พิสิษฐ์  พันธ์เทียน

5

นักศึกษานำเสนอภาพร่างผลงาน ครั้งที่   2

4

ภาพร่างด้วยวัสดุจริง

ผศ. พิสิษฐ์  พันธ์เทียน

6

นักศึกษานำเสนอ ชุดผลงาน   ครั้งที่ 1

4

วัสดุและกลวิธีที่มีความสมบูรณ์

ผศ. พิสิษฐ์  พันธ์เทียน

7

นักศึกษานำเสนอชุดผลงาน ครั้งที่   2

4

วัสดุและกลวิธีที่มีความสมบูรณ์

ผศ. พิสิษฐ์  พันธ์เทียน

8

สัปดาห์สอบกลางภาค

 

 

 

9

นักศึกษานำเสนอสถานที่การแสดงผลงาน /หอศิลป์

4

ประวัติของสถานที่และภาพถ่ายสถานที่

ผศ. พิสิษฐ์  พันธ์เทียน

10

ประเมินความเหมาะสมของชุดผลงานกับสถานที่การแสดงผลงาน

4

รวบรวมผลงานนำเสนอ

ผศ. พิสิษฐ์  พันธ์เทียน

11

นักศึกษานำเสนอรูปแบบสูจิบัตรและการประชาสัมพันธ์ผลงาน

4

แบบร่างสูจิบัตรและการประชาสัมพันธ์

ผศ. พิสิษฐ์  พันธ์เทียน

12

นักศึกษานำเสนอผลงานสมบูรณ์ ครั้งที่   1

4

รวบรวมผลงานนำเสนอ

ผศ. พิสิษฐ์  พันธ์เทียน

13

นักศึกษานำเสนอผลงานสมบูรณ์ ครั้งที่   2

4

รวบรวมผลงานนำเสนอ

ผศ. พิสิษฐ์  พันธ์เทียน

14

นักศึกษานำเสนอผลงานสมบูรณ์ ครั้งที่   3

4

รวบรวมผลงานนำเสนอ

ผศ. พิสิษฐ์  พันธ์เทียน

15

นักศึกษานำเสนอผลงานสมบูรณ์ ครั้งที่ 4

4

รวบรวมผลงานนำเสนอ

ผศ. พิสิษฐ์  พันธ์เทียน

16

นักศึกษานำเสนอการสรุปผลการสร้างสรรค์ทั้งโครงการ

4

รวบรวมผลงานนำเสนอต่อคณะกรรมการ

ผศ. พิสิษฐ์  พันธ์เทียน

17

สัปดาห์สอบปลายภาค

 

 

 

*   จำนวนชั่วโมงต้องสอดคล้องกับจำนวนหน่วยกิต

 

2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้

 

ผลการเรียนรู้*

วิธีการประเมิน**

สัปดาห์ที่ประเมิน

สัดส่วนของการประเมิน

ความรู้ ความเข้าใจ

การฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์และการสร้างสรรค์ผลงาน

สัปดาห์ที่ 1-3

20

ความรู้ ความเข้าใจ การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และทักษะ

การประเมินผลจากผลงานสร้างสรรค์

สัปดาห์ที่ 4-7

40

ความรู้ ความเข้าใจ การวิเคราะห์ สังเคราะห์ ทักษะ คุณธรรม และจริยธรรม

การทดสอบปลายภาค

 

สัปดาห์ที่ 9-16

40

 
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

 

1.  ตำราและเอกสารหลัก

ชลูด  นิ่มเสมอ.   (2539). องค์ประกอบของศิลปะ. (พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช.

ชาญณรงค์  พรรุ่งโรจน์. (2543). การวิจัยทางศิลปะ. กรุงเทพมหานคร:   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สุชาติ  เถาทอง.   (2536). วาดเส้น. กรุงเทพมหานคร:   โอเดียนสโตร์.

อัศนีย์  ชูอรุณ.   (2529). 9 ศิลปินเอกของโลก. กรุงเทพมหานคร:   โอเดียนสโตร์.

 

2. เอกสารและข้อมูลสำคัญ

            สูจิบัตรนิทรรศการศิลปกรรมไทย/   ต่างประเทศ

3. เอกสารและข้อมูลแนะนำ

             การแสดงนิทรรศการศิลปกรรมไทย/ ต่างประเทศ

 

 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา

 

 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา

             ใช้การประเมินตามแบบประเมิน

             1.1  การประเมินผลการสอนของอาจารย์

              1.2  การประเมินตามแบบประเมินความพึงพอใจ

2.  กลยุทธ์การประเมินการสอน

                2.1  การประเมินผลจากการตรวจผลงานสร้างสรรค์

                2.2    การประเมินผลจากการนำเสนอผลงาน

                2.3    การสังเกตพฤติกรรม และการมีส่วนร่วม

                2.4    การทดสอบปลายภาค

3.  การปรับปรุงการสอนการปรับปรุงการสอนครั้งที่ผ่านมา

                 ปรับเปลี่ยนกิจกรรมการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาออกไปศึกษาจากภาพผลงานศิลปกรรมจริงตามหอศิลป์ต่างๆ

                3.1    การปรับปรุงวิธีประเมินผลจากการตรวจผลงานสร้างสรรค์

                3.2    การปรับปรุงวิธีประเมินผลการนำเสนอผลงาน

                3.3    การจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานที่ เพื่อการสร้างสรรค์ผลงาน

                3.4    การใช้สถานที่ทางศาสนาให้เข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนการสอนให้มากขึ้น

 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา

                4.1  ด้านสติปัญญาและวิชาการ: นักศึกษารู้จักการวิเคราะห์ผลงานโดยการอภิปรายและวิจารณ์ประกอบกับผลงานในโครงการที่เป็นงานสร้างสรรค์ส่วนบุคคลและผลงานศิลปกรรมของศิลปินคนอื่นๆ

                4.2  ด้านทักษะและวิชาชีพ: นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมทั้งภายในสถานที่และภายนอกสถานที่

                4.3  ด้านคุณธรรม: นักศึกษาได้เรียนรู้แนวคิดด้านคุณธรรมและความงามจากภาพผลงานในโครงการ  ที่นักศึกษาได้ออกไปค้นคว้าจากแหล่งศิลปกรรม   ศาสนสถาน  และหอศิลป์ต่างๆ

5.  การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา

         การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา

             ปี 2558 ปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา เน้นการศึกษาจากสถานที่จริงให้มากยิ่งขึ้น   โดยเฉพาะสถานที่ที่สำคัญทางศาสนา และศิลปวัฒนธรรมของชาติ

             ปี 2559 ปรับปรุงกิจกรรมการศึกษาค้นคว้านอกเวลา   ให้มีความสัมพันธ์กับประเทศในกลุ่มอาเซียนมากขึ้น

              ปี 2560 จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร    การจัดให้มีการสัมมนาทางวิชาการ